Lezing over Langsdammen

Langsdammen Op 8 november hebben we met zo'n 25 mensen geluisterd naar het fascinerende verhaal over de effecten van de Langsdammen op de natuur. Bioloog Frank Collas heeft, voor zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, 3 jaar lang onderzoek gedaan naar de insecten en vissen in de Waal. Het blijkt dat de Langsdammen een gunstig effect hebben op de bio-diversiteit door de gevolgen van de intensieve scheepvaart (hoge en frequente golfslag) in de nevengeul te verminderen. Sommige soorten, die grotendeels verdwenen waren, komen langzamerhand weer terug. We zullen vanaf nu toch anders naar de Langsdammen kijken! Voor herhaling vatbaar! Lees meer...

Informatie Dijkversterking

Waterschap Rivierenland heeft dijkbewoners geinformeerd over de aanstaande dijkversterking. In juli zijn er algemene bijeenkomsten voor de bewoners om de voorkeursvarianten per dijkvak te bespreken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen voor Zennewijnen met veel bebouwing langs de dijk. We gaan in de toekomst dit vaker communiceren op deze site - voor en door de inwoners! Lees meer over dijkversterking en rivierverruiming. Lees meer over traject Tiel-Waardenburg Lees meer...

Dijkversterking Tiel – Waardenburg

Eind januari werd er extra bodemonderzoek gedaan bij het buurthuis Zennewijnen. Dit gebeurde in het kader van het project Dijkversterking Tiel - Waardenburg en de mogelijke aanleg van een dijkmonitorings- en conditioneringssysteem (DMC). Zie ook het artikel in de Gelderlander. Op 14 februari vond er een inloop- en informatieavond plaats over de 18 oplossingsrichtingen in Atelier Varik. De dijk tussen Tiel en Waardenburg is in zijn geheel afgekeurd en moet worden versterkt. Het project is gestart in 2015 met een verkennende fase; in 2017 wordt een ontwerp voor dijkverbetering gekozen hetgeen in 2018-2019 verder wordt uitgewerkt. Pas in 2020 gaat de schop de grond in en wordt de dijk versterkt. Lees verder op deze site: Dijkverbetering Rivierenland Lees meer...

De dijk is van ons allemaal

Bewoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben met hun ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan de dijkversterking in het gebied. 1100 bewoners van Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Heesselt, Varik, Ophemert, Zennewijnen en Passewaaij zijn geïnterviewd over hun relatie met de dijk en hun mening over de voorgenomen plannen. Het boek 'De dijk is van ons allemaal' beschrijft hoe bewoners de dijk beleven. Een groot deel van de bewoners wil dat de dijken stevig genoeg zijn om de verwachte hoeveelheden water te weerstaan. Tegelijkertijd willen ze dat hogere en bredere dijken zo min mogelijk moeten leiden tot aantasting van het landschap. Exemplaar van het boek ligt ter inzage in het buurthuis; downloaden kan hier. Lees meer...

Langsdammen en kribverlaging

In 2014-2015 is hard gewerkt aan de Waal om tiental kribben te verlagen en twee lansdammen aan te leggen tussen Wamel en Ophemert. Deze dammen scheiden da Waal in een hoofd- en oevergeul, zodat het water beter afgevoerd kan worden. Ook wordt de veiligheid van de scheepvaart vergroot doordat de beroepsvaart en recreatievaart gescheiden worden door de dammen. Over de werkzaamheden is regelmatig informatie gegeven door presentaties in het buurthuis, door Rijkswaterstaat en de aannemer Boskalis/VandenHerik, maar ook door het uitnodigen van bewoners om mee te varen tijdens een informatieve boottocht.